BARUAKGOMO BA ZONE 2B LE 2C BA KA SIMOLOLA GO TSAYA DIKHOUTARA (QUOTAS)

Ba matlhabelo a BMC ko Maun ba itsise baruakgomo ba kgaolo ya Zone 2B le 2C, gore ba ka simolola go tla go tsaya dikhoutara (quotas) tsa go isa dikgomo ko kwarantining ya Makalamabedi go simolola Mosupologo kgwedi eno ya Seetebosigo e le lesome le botlhano (15th June 2020).

Malatsi a go tlhatlhela dikgomo mo kwarantining ke go simolola Seetebosigo a le masome a mabedi le boferabongwe go tsena Phukwi a le malatsi a le mararo (29th June to 03rd July 2020).

Baruakgomo ba rotloediwa go tsaya sebaka se go kwarantina dikgomo tsa bone gore batle ba akole ditlhwatlhwa tsa BMC.

Barui ba gakololwa gore ba ka leletsa ba matlhabelo a BMC Maun mo dinomoreng tse di latelang kgotsa go ikopanya le bakenti ba dikgaolo tsa bone;

6862782 BMC Maun office 

Mr G. Dintsi, 76117733

Mr S. Hendricks, 71882172

Mr S. Seganabeng, 77178676

Re a leboga.

Nelson Legwatagwata

BMC Maun